Fogalom meghatározások

 

Allokáció: egy folyamat input vagy output forrásainak megosztása az elemzés tárgyát képező termékrendszer és egy másik termékrendszer között.

 

Állítás: a terméken, csomagoláson, a szakirodalomban, reklámhordozó anyagokon megjelenő környzeti vonatkozású  információ. Formája lehet grafikon, szöveg vagy szimbolum.

 

Anyagi hozzájárulás: bármilyen forrású GHG kibocsátás, amely több mint 1%-al járul hozzá a termék becsült LCA ÜHG gázkibocsátásához.

Megjegyzés: másodlagos adatforrások felhasználásának esetében

 

Bázisév: a termék/szolgáltatás ÜHG kibocsátásának előzetes éve, amelyhez a kibocsátásokat/ kibocsátási célokat viszonyítják.

 

Becsült ÜHG gázkibocsátás: egy termék ÜHG kibocsátásának értékelése, amikor másodlagos adatokat használnak vagy az LCA elemzésben az elsődleges és másodlagos adatokat vegyesen használják.

 

Biológiai eredetű szén: a biomasszában tárolt szén.

 

Biológiai eredetű CO2: biológiai eredetű szén oxidációjából származó CO2.

 

Biomassza: biológiai eredetű anyag, kizárva a geológiai folyamatokkal való anyagképződést vagy a fosszilis anyagokat, kizárva a tőzeget. 

Megjegyzés: a föld feletti és alatti, élő és holt biológiai anyagot tartalmazza.

 

Bizonytalanság: a mennyiségi meghatározáshoz társult paraméter, amely az értékek szórását mutatja.

 

Ellátó lánc: a termékrendszerben alá- fölé és mellérendeltségi viszonyban levő tagok, akik a folyamatok és tevékenységek által terméket szolgálnak a felhasználónak.

 

Érdekelt fél (stakeholder): személy vagy csoportosulás/ szervezet, amely egy döntésben vagy tevékenységben érintett (érdekelt) vagy érintett lehet.

 

Elsődleges adatok (specifikus adatok): a termékrendszer egy folyamatának vagy tevékenységének mennyiségi értéke, amely a forrás közvetlen méréséből vagy a közvetlen mérésből származó számításból származik.

 

Elemi folyamat: az elemzésben levő folyamatba belépő anyag vagy energia, amelyet előzetes emberi tevékenység nélkül vontak ki a környezetből vagy a rendszert elhagyó anyag vagy energia, amelyet előzetes emberi tevékenység nélkül bocsátottak ki a környezetbe.

 

Ellenőrzés: tények, bizonyítékok általi igazolás, hogy a követelmények teljesültek.

 

Ellenőrző: személy vagy testület, aki az ellenőrzést elvégzi.

 

Életciklus: a termékrendszer egymásután következő és összefüggő lépései, az alapanyag beszerzéstől vagy természeti forrásokból való előállításától a végső felhasználásig.

 

Életciklus elemzés (LCA): a termelői rendszernek életciklusában megtalálható input, output és a potenciális környezeti hatásainak becslése és összegyűjtése, 

Megjegyzés: a karbonlábnyom esetében az elemzés az ÜHG kibocsátására, eltávolítására és tárolására vonatkozik.

 

Életciklus hatásának elemzése (LCIA): az életciklus elemzés egyik fázisa, amelynek célja megérteni és felbecsülni a termelői rendszer potenciális környezeti hatásának jelentőségét és nagyságát.

Megjegyzés: az elemzés csak a klímaváltozásra vonatkozó hatás értékelésére terjed ki.

 

Életciklus leltárkészítés (LCI): az életciklus elemzés egyik fázisa, amely a termék életciklusában előforduló input és output adatok mennyiségi meghatározását és összegzését tartalmazza,

 

Fogyasztó: a közönség egyedi tagja, aki javakat, tulajdonokat vagy szolgáltatásokat vásárol vagy szerez be magán célra.

 

Folyamat: egymással összefüggő vagy egymásra ható tevékenységek, amelyek az inputforrásokat outputforrásokká alakítják.

 

Folyamat egység: az életciklus elemzésben a legkisebb elem, amelyre mennyiségi input és output adatot határoznak meg.

 

Fosszilis szén: a fosszilis anyagokban található szén, pl. tőzeg, olaj, szén, természetes gázok.

 

Fogyóanyagok: a folyamat lebonyolításához szükséges anyagok, amelyek a terméknek vagy a mellékterméknek nem összetevői.

Megjegyzés: termékek, amelyek élettartama egy év vagy kevesebb, például a kenőolajok. Az üzemanyagok nem fogyó anyagok.

 

Fogyasztó: a javak vagy szolgáltatások használója,

 

Globális felmelegedési potenciál (GWP): adott mennyiségű ÜHG kisugárzásának mértéke a CO2. kibocsátásához viszonyítva adott időperiódusra

Megjegyzés: az időperiódus hossza 100 év.

 

Gazdasági érték: a termék, melléktermék vagy hulladék piaci értéke a termelés helyén.

 

III. típusú környezeti nyilatkozat: mennyiségi környezeti adatokat tartalmazó nyilatkozat, amely előre meghatározott paramétereket használ valamint további környezeti információkat is.

 

Használati idő: időegység, amely alatt a használatban levő termék eléri vagy meghaladja a megkövetelt teljesítményt,

 

Hulladék: anyagok, melléktermékek, termékek vagy kibocsátások, amelyeket a tulajdonos felszámol, szándékozik felszámolni vagy felkérték, hogy felszámoljon.

 

Információs modul: egy folyamategység vagy folyamategységek adatainak összessége, amely a termék életciklusának része.

 

Input: termék, anyag vagy energia beáramlása a folyamategységbe.

 

Karbonlábnyom (KL): CO2.e-ben kifejezett nettó kibocsátott és visszatartott ÜHG mennyiség. Kiszámításához ismerni kell az ÜHG mennyiségét és adott gáz globális felmelegedési  potenciálját (GWP). A különböző gázok GWP értékét az Éghajlat-változási Kormányközi Testület (Intergovernamental Panel on Climate Change, IPCC) dokumentumai tartalmazzák.

 

Karbonlábnyom program: önkéntes vagy kötelező, nemzetközi vagy nemzeti rendszer, amely a szervezeten kívül regisztrálja, felméri vagy kezeli az ÜHG kibocsátásokat, kivonásokat, kibocsátás csökkentéseket vagy kivonások növelését.

 

Kárpótlás (offsetting): a termék karbonlábnyomának meghatározási folyamatának kompenzációs mechanizmusa, amikor ugyanazon mennyiségre a termékrendszer határain kívül ÜHG kibocsátás megelőzést, csökkentést vagy kivonást alkalmaznak.

Megjegyzés: például újrahasznosítható energiaforrások felhasználása, energiahatékonysági intézkedések, erdősítés.

 

Karbon tárolás: a biológiai vagy légköri eredetű szénnek más, mint légköri CO2-kénti tárolása.

 

Klíma: adott térségben, helységben több éves meteorológiai adatsorral alátámasztott időjárás.

 

Klímaváltozás: közvetlenül vagy közvetve az emberi tényezőnek tulajdonított klímaváltozás, amely rontja a globális atmoszféra összetételét és, amely adott időegységben a természetes klímaváltozások mellett jelenik meg.

 

Környezeti IOA elemzés: a gazdasági ágazatokban az ÜHG gáz kibocsátásának értékelésére alkalmazott eljárás.

 

Környezeti lábnyom: az egységes zöld piac megteremtését szolgáló eszközrendszer, amelyet az EU  kezedeményezett. Az eljárás alapja a GHG Protocol szerinti karbonlábnyom meghatározás, kiegészítve további környezetkárosító hatások értékelésével, pl. eutrofizáció, savasodás. A GHG Protocol karbonlábnyom szabványának mintájára itt is külön eljárás foglalkozik a termékek és szolgáltatások, valamint a szervezetek környezeti lábnyomának meghatározásával

 

Köztes termék: egy folyamategység outputja, amely egy másik folyamatnak (további átalakulásnak van kitéve) inputként szolgál.

 

Másodlagos adatok (általános adatok): a termékrendszer egy folyamatának vagy tevékenységének mennyiségi értéke, amely nem közvetlenül a forrásnál mért adatokból származik, pl. adatbázisok, szakirodalmi adatok, nemzeti leltár vagy más forrásokból,

 

Melléktermék: bármely kettő vagy több termék, amely ugyanabból a folyamatból vagy termékrendszerből származik.

Megjegyzés: a termék csak akkor melléktermék, ha egyik termék nem állítható elő a másik előállítása nélkül.

 

Működési egység: a termelő rendszerben referenciaként használt termékmennyiség.

 

Output: termék, anyag vagy energia, amely az egységnyi folyamatot elhagyja.

 

Programfelelős: testület vagy testületek, akik a karbonlábnyom programot vezetik 

Megjegyzés: a felelős lehet cég vagy cégcsoport, ügynökség, hatóság vagy független szervezet.

 

Referencia folyamat: adott termelő rendszerben az output folyamatok mértéke, amely a működési egység szerepét jeleníti meg.

 

Részleges karbonlábnyom (RKL): a termék előállító rendszer kiválasztott szakaszának karbonlábnyoma, például a termékek életútjának elemzése egyik vállalkozástól egy másik vállalkozásig (B2B).

 

Szervezet: cég, vállalkozás, hatóság, intézmény vagy ezek kombinációja, magán vagy állami tulajdonban levő, amely saját működéssel és adminisztrációval rendelkezik.

 

Szén-dioxid egyenérték (CO2e): a CO2 kibocsátáson alapuló összehasonlító egység.  A kiszámítás alapja az adott gáz mennyiségének és a GWP-nek szorzata. 

 

Tartalékolás: az ÜHG kibocsátás csökkentés megelőlegezése egy következő két éves időszakra.

 

Termék: bármilyen termék vagy szolgáltatás.

Megjegyzés: a termék/szolgáltatás (pl. szállítás, esemény szervezése), szoftver (pl. ICT program, szótár), hardver (pl. gépezet mechanikai része), feldolgozott anyag (pl. olajak).

 

Termék kategória: azonos szerepet betölteni képes termékcsoport.

 

Termelő rendszer: alaptevékenységgel és termékfolyamattal rendelkező termelő egységek gyűjteménye, amelyek egy vagy több funkciót látnak el, és amelyek a termék életciklusának modelljét képezik.

 

Termékek karbonlábnyoma (TKL): a termék előállító rendszer karbonlábnyoma.

 

Termék kategória szabályok (product category rules, PCR): specifikus szabályok, követelmények és útmutatók gyűjteménye, amely egy vagy több termék kategóriának a III. típusú környezeti nyilatkozatának ( ISO 14025) kitöltésekor használható.

 

Termékkategória karbonlábnyom követelmények: specifikus szabályok, követelmények és útmutatók gyűjteménye, amely egy vagy több termék kategóriának kommunikációjához használt.

 

Területhasználati váltás: emberi tevékenységből származó területhasználati váltás, amely a felszíni borítás megváltozását eredményezi.

Megjegyzés: a közvetlen és közvetett területhasználat váltás befolyásolja az ÜHG forrásokat és az elnyelést, ezért hatással lehet a klímaváltozásra.

 

Tőke javak: javak, (pl. gépek vagy épületek), amelyeket a termékek az elemzésben használnak.

 

Újrahasznosítható energia: nem fosszilis forrásból származó energia.

 

Üvegházhatású gázok (ÜHG): a légtérben előforduló természetes vagy emberi tényező által termelt, sugárzást kibocsátó és befogadó gázok, amelyek a Föld felszíne, a felhők és az atmoszféra által kibocsátott infravörös tartományban specifikus hullámhosszal rendelkeznek, 

Megjegyzés: a karbonlábnyom meghatározása céljából elsődlegesen a kyotoi jegyzőkönyvben megfogalmazott hat gázt veszik figyelembe, mint a szén- dioxid (CO2), metán (CH4) dinitrogén oxid (N2O), fluorozott szénhidrogének (HFCs), perflour karbonátok (PFC), kén hexaflourid (SF6).

 

Üvegházhatású gázok kibocsátása: a légtérbe kibocsátott teljes ÜHG mennyiség adott időszakra.

 

Üvegházhatású gázok eltávolítása (elnyelése): adott időszakra mechanikai vagy természetes folyamat által a légtérből visszavont teljes ÜHG mennyiség.

 

Üvegházhatású gázok kibocsátási tényezője: egységnyi folyamattal vagy tevékenységgel kibocsátott CO2.e-ben kifejezett ÜHG mennyiség.

 

Üzlettől –üzletig (B2B): inputok (termékek is) szolgáltatása egy másik félnek, aki nem végső felhasználó.

 

Üzlettől a fogyasztóig (B2C): inputok (termékek is) szolgáltatása a végső felhasználónak.